Dåp
Dåp
Dåp

Det grunnleggende sakramentet


Dåp meldes i god tid til Servicetorget (51 84 04 00). Presten skal ha samtale med foreldrene om dåpen og dåpsliturgien før dåp finner sted.

Det er nå mulig å melde inn dåp på nett. Les her

I hele den kristne kirke er dåpen det grunnleggende sakramentet som danner utgangspunkt for den døptes liv i troen og i kirken. Den kristne dåp praktiseres på ulike måter i de ulike kirker. I vår lutherske kirke har vi barnedåp. Omkring 45.000 barn blir døpt inn i Den norske kirke hvert år. Det er gjennom dåp man blir medlem av Den norske kirke.

Det er en forutsetning for dåp av barn at de oppdras i kristen tro. Når barna blir døpt, skjer det derfor i forventning om at de skal ta del i kirkens dåps- og konfirmasjonsopplæring.
Den norske kirke venter at den som er medlem av kirken, melder sitt barn til dåp, og barnet bør etter tradisjonen så vidt mulig døpes før det er tre måneder gammelt.

Barnet skal ha minst 2, høyst 6 faddere; de må ha fylt 15 år. Foreldrene kan ikke være faddere. Minst to av fadderne må være til stede ved dåpshandlingen. Fadderne påtar seg viktige oppgaver når det gjelder barnets kristelige oppdragelse, og må velges med dette for øye. Det er prestens ansvar å se til at valg av faddere svarer til disse forutsetninger. Som faddere kan bare velges personer som er medlem av Den norske kirke, eller andre kristne som ikke forkaster barnedåpen. Dersom det oppstår spørsmål om å utelukke som fadder et medlem av Den norske kirke, skal saken forelegges for biskopen.


Døpefonten i vår kirkeEt sakrament er en hellig handling innstiftet av Kristus, hvor synlige midler (vann, brød, vin) formidler Guds nåde til alle som tror og tar imot. Den lutherske kirke har to sakramenter: Dåp og nattverd. Forkynnelsen av evangeliet og forvaltningen av sakramentene dåp og nattverd bringer Guds nåde til menneskene (derav betegnelsen nådemiddel), og ved dem virker Den Hellige Ånd troen.

Den som blir døpt, tas inn i et liv i troens fellesskap med Kristus og med andre kristne. Den lutherske kirke forstår dåpen som frelsesgrunnlag. Dåpen demonstrerer at troen bæres av Guds nåde.

Dåpshandlingen legges normalt til gudstjenesten for å understreke at den døpte tas inn i menigheten, og at menigheten sammen med foreldre og faddere bærer medansvar for den døpte. Den som utfører dåpen øser vann over dåpskandidaten tre ganger, og døper vedkommende "til Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn". Både barn og voksne kan bli døpt, men i Den norske kirke er barnedåp det vanlige. Siden det er Gud selv som handler i dåpen er ikke sakramentet avhengig av hvor voksen eller moden dåpskandidaten er. Dåpens vann er et synlig tegn på at livet i syndenes forlatelse tar til.
Når dåpen står så sentralt i en luthersk kirkes liv, får dåpsopplæringen stor betydning.

Trosopplæring - Dåpsopplæring.
Kristendomsundervisning er en del av det offentlige skoleverk, men hverken kirken eller skolen regner skolens kristendomsundervisning som dåps-, eller konfirmasjonsopplæring slik det var i gamle dager.

Den norske kirke har derfor trappet opp egne undervisningstilbud til sine døpte. Ved dåpen påtar både foreldrene, fadderne og menigheten seg et ansvar for å gi barnet opplæring til kristen tro. I denne opplæring ligger den viktigste forutsetningen for at Den norske kirke kan fortsette å være en folkekirke. Den norske kirkes dåpspraksis er åpen, i den forstand at alle kan melde seg selv eller sitt barn til dåp. Men den bygger på en uttalt forventning om felles innsats fra foreldre, faddere, menighet og kirke, for at de som døpes "kan bli hos Kristus når de vokser opp, likesom de ved dåpen blir forenet med ham", som det heter i dåpsliturgien.

Dette sier presten hver gang det er dåp i kirken:
"Sammen med denne menighet og hele vår kirke får dere del i et hellig ansvar: å be for barnet, lære ham/henne selv å be, og hjelpe ham/henne til å bruke Guds ord og Herrens nattverd, for at han/hun kan bli hos Kristus når han/hun vokser opp, likesom han/hun ved dåpen blir forenet med ham."
I 1997 vedtok Kirkemøtet en ny Plan for konfirmasjonstiden, og i 2003 satte Den norske kirke igang arbeidet med en helhetsreform i trosopplæringen. En femårig utprøvingsfase ledet frem til den Plan for Trosopplæring som trådte i kraft 1. januar 2010. Planen sier at alle døpte barn skal få tilbud om minst 315 timer trosopplæring før de fyller 18 år, og at hver enkelt menighet skal utforme et slikt tilbud.
Her i St. Johannes har vi KFO, Barnefestival, Fireårsbok, Tårnagenthelg, Lys Våken og Actiondag. I tillegg kommer de faste aktivitetene som tilbys barn og unge, som Babysang, Middagstreff, Åpen Barnehage,  Søndagsskole, St. Johannessangerne og Fredagsklubb.


 

Døpefonten i vår kirke

Del denne artikkel på e-post