Misjon
Misjon

Et uttrykk for kirkens identitet

Å være sendt

Misjon er et uttrykk for kirkens identitet, hva kirken er, og hva den er til for.


Misjon betyr sendelse. Ordet beskriver viktige trekk ved Guds og ved kirkens vesen. I kjærlighet sender Gud Fader Sønnen, Jesus Kristus og Ånden til verden. I kjærlighet sender den treenige Gud kirken for å dele det gode budskapet om forsoning og frigjøring i Jesus Kristus med alle mennesker. Misjon er et uttrykk for kirkens identitet, hva kirken er, og hva den er til for. Gjennom sitt nærvær, sine ord og sine handlinger skal den bære fram det gode budskapet, lokalt og globalt.

Misjon uttrykker noe dynamisk og grensesprengende. Kirken skal være oppsøkende. På tvers av geografiske, religiøse, kulturelle, sosiale og generasjonsmessige grenser skal den dele tro og liv. Kirken skal og være inviterende; den skal åpne sitt fellesskap for mennesker, grupper og kulturer som står utenfor. Det grensesprengende og inviterende er vesenstrekk ved kirken som må komme til uttrykk som dimensjoner i alt den gjør.

Misjon brukes også om bestemte strukturer og aktiviteter som kirken etablerer for å gjøre evangeliet kjent for nye grupper og mennesker. Misjon er å være kirke i møte med menneskenes dypeste spørsmål, lengsler og håp. Kirken må til en hver tid vurdere hvilke aktiviteter og handlingsmønstre som best ivaretar dette på ulike steder og i ulike sammenhenger.

Misjon er et felles oppdrag for hele den verdensvide kirke. Den norske kirke samarbeider med misjonsorganisasjoner og andre kirker både i Norge og utenfor landets grenser. Gjennom dette samarbeidet gir Den norske kirke av sitt eget, og mottar fra andre.

Menighetens misjonsprosjekt
St. Johannes menighet har en misjonsavtale med Det Norske Misjonsselskap (NMS)
I avtalen har vi lovet å samle inn 8000,- hvert år til "Gi Evangeliet Videre" på Madagaskar, med prosjektnummer 523310.
I tillegg oppfordrer vi grupper og privatpersoner til å være med og støtte NMS gjennom gaver og fast givertjeneste. I 2011 ble gavene fra menigheten, grupper og privatpersoner i St. Johannes* på rett over 108 000,- kroner.


*vi har ikke oversikt over hvem som gir hva, så det kan godt være at noen av gavene kommer fra personer som ikke er tilknyttet menigheten på annen måte enn at de bor her.

Del denne artikkel på e-post